--Ads--

BAGUIO CITY- Maur-uray pay nu karaman dagiti mannursuro iti rehiyon a nagserbi kas electoral boards iti kalepas nga eleksion kadagiti umawat ti kanayunan nga P2,000.00 nga honoraria.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni COMELEC CAR Deputy Spokesperon Atty. John Paul Martin, inlawlawagna a posible nga mapili dagiti umawat ti kanayunan nga honoraria.

Sigun kenkuana, manarimaan ti panangbigbig ti COMELEC kadagiti umawat ti kanayunan nga honoraria kalpasanda nga ipaay ti nasao resolusyon.

Nupay kasta, inyunay-unay ni Atty. Martin a posible a saan a mairaman dagiti mannursuro ti Cordillera a maipaayan iti kanayunan nga honoraria nangruna ta awan met unay ti dakkel wenno nagbalin a parikot iti panakaipatungpal ti eleksion.

Kinunanan a malaksid kadagiti pimmalya nga Vote Counting Machines a dagus met a natarimaan, saan pay a naitantan wenno nailaylayon ti eleksion iti Cordillera ken datayo ti kaunaan a nangiproklama ken nangitransmit iti resulta ti botos.

Imbinsana a posible a basaran ti COMELEC ti oras a nailaylayon ti eleksion wenno panagleppas ti transmitting, aberya kadagiti VCMs ken SD Cards iti panangipaay ti nasao nga honoraria.

Inyunay-unayna met a ti laeng election officer ken COMELEC Election Monitoring & Action Center ti mangbigbig kadagiti lugar wenno presinto a nailaylayon ti eleksionda gapu iti intunda dagiti nagduduma a parikot.