--Ads--

BAGUIO CITY – Panggep ti City Council a maipatungpal ti All-out Program Bakuna Champions iti siudad kagiddan ti panagraira dagiti nagduduma a sakit.

Iti pannakiuman ti Bombo Radyo kenni Councilor Betty Tabanda, kinunana a ti nasao a programa ket panggepna a mabakunaan ti ad-adu pay nga indibidual kontra kadagiti agraraira a sakit kas ti pertussis ken dadduma pay.

Dinakamatna nga agbirukda kadagiti indibidual nga agserbi kas bakuna champion nga agturong kadagiti babbarangay iti siudad kadwada ti personnel ti Department of Health tapno awisen dagiti residente a saan pay a nabakunaan.

Inyunay-unay ti opisyal a napateg unay ti panagpabakuna tapno maprotektaran ti bagi iti aniaman a sakit.

Impettengna nga adda ti libre a bakuna kontra pneumonia ken dadduma pay nu sadino agbisita laeng kadagiti barangay health centers.//Rosemarie Bulsao