--Ads--

BAGUIO CITY – Ipangruna ti Regional Peace and Order Council (RPOC)–Cordillera ita nga tawen ti panagrisot ti parikot iti marijuana ken ti nabayagen nga susik iti borders wenno nagbaetan ti Butbut ken Betwagan sub-tribes sadiay Tinglayan, Kalinga.

Daytoy ket kalpasan nga inyuman ni Tinglayan Mayor Sacrament Gumilab ti nasao nga pakaseknan iti naangay a panagtataripnong ti nasao nga council itay laeng nabiit.

Sigun iti mayor, makatulong ti whole of nation approach ti gobierno a mangrisut iti nasao nga kaso ken tapnu magibusan ti nabayagen a parikot ti marijuana sadiay.

Kagiddan daytoy ti nagduduman nga marijuana eradication a naipatungpal iti munisipyo ngem saan pay a narisot ti parikot ti iligal a droga sadiay.

Gapu iti daytoy, dinakamat ni Gumilab iti nasao nga Council a napaay ti gobierno a mangipaay ti konkreto nga solusyon iti nasao a parikot a kas idi panawen ni siguda nga Presidende Fidel Ramos nga adu dagiti solusyon nga imparangna ngem awan kadagitoy ti kinompleto ti gobierno.

Impettengna a kasapulan ti kooperasyon ti amin nga departamento ti gobierno ken saan laeng nga ti PNP ken PDEA ti mangrisot kadagiti nasao a pakaseknan.

Mainag met iti susik ti Butbut-Betwagan tribe, insingasing ti mayor kadagiti miembro ti nasao nga tribu a tugawanda ken adalenda ti nagdumaan dagitoy a posible a mangrisot iti nabayagen a susik dagitoy.