--Ads--

BAGUIO CITY – Agyamyaman ti Benguet Provincial Environment and Natural Resources Office iti panangisardeng ti kontraktor iti patrabaho iti kalsada sadiay Ampusongan, Bakun, Benguet a nangitunda iti panagpalibeg iti karayan sadiay.

Sigun kenni Julius Kollin, dadaulo ti nasao nga opisina, nakaapektar ti nasao a patrabaho iti kinadalus ti karayan.

Innayunna a nangitunda met laeng iti panaglibeg ti karayan ti maysa a proyekto ti DPWH gapu iti panangalada iti graba ken darat iti nasao a karayan nga awanan iti permit.

Iti agdama ket nabilin ti kontraktor ti nasao a kalsada a gumatang wenno agalada iti darat ken bato sadiay Ilocos Sur tapno saan a maapektaran ti Bakun River nga agayus sadiay Amburayan.

Impanamnamana met nga araramidenda ti amin tapno maisubli ti kinadalus ti nasao a karayan a naapektaran gapu iti nagduduma nga aktibidad dagiti umili partikular iti agrikultura, minas ken daduma pay.