--Ads--

Agsagsaganan ti Philippine National Police para iti change of command ceremony inton March 27, 2024.

Nu pay kasta, awan pay laeng ti impormasyon no siasinu ti sumukat kenni Philippine National Police (PNP) chief Police General Benjamin Acorda Jr. wenno no adda nga agtalinaed daytoy iti pwesto.

Maipalagip a nadutukan ni Acorda Jr. kas Philippine National Police (PNP) chief idi Abril baente kwatro tawen dos miel baente tres bayat a naikeddeng nga agleppas ti terminona idi Disyembre a tres ti napalabas a tawen agsipud ta nadanonna ti mandatory retirement age a 56.

Ngem, nailaylayon ti serbisyo daytoy agingga inton Marso trentay uno iti agdama a tawen kas bilin ni President Ferdinand Marcos Jr.

Maibasar iti linteg, kinuna ni Fajardo a ti presidente ti agpili ti baro a Philippine National Police chief manipud kadagiti Police Brigadier General agpangato.