--Ads--

Agtaltalinaed a karaman ti Pilipinas kadagiti Top 10 worst countries for workers sigun iti International Trade Union Confederation (ITUC).

Pinaayan ti nasao a grupo ti Pilipinas ti iskor a 5 a kayat na a saw-en ket “No Guarantee of Rights”.

Innayon daytoy a dagiti mangmangged kadagiti pagilian a napaayan ti iskor a 5 ket awanan ti akses kadagiti karbengan dagitoy ken exposed-da kadagiti autocratic regimes ken saan a patas a labor practices.

Malaksid iti Pilipinas, karaman iti Top 10  worst countries for workers ita a tawen dagiti pagilian a Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, ken ti Turkiye.