--Ads--

BAGUIO CITY – Nangrugin a mangiwaras ti Land Transportation Office (LTO) iti plaka para kadagiti motorcycle owners ditoy rehiyon Cordillera a nagrehistro manipod idi 2018.

Sigun ken LTO–CAR regional director Francis Ray Almora, color coded, addaan iti RFID sticker, quick response code (QR Code), reflectorized sheeting dagiti maiwaras a plaka tapnu dakdakkel ken nalaklaka a mabasa kas maitunos iti Republic Act 11235 wenno “Motorcycle Crime Prevention Act”.

Kinunana a maysa laeng a plaka ti maipaay tunggal nairehistro a motorsiklo nga addaan iti RFID sticker a naikarga iti likodan a paset ti motorsiklo.

Mainaig iti dayta, nagpalagip daytoy kadagiti motorista a nangilako iti motorsiklo dagitoy para iti nasapsapa a panangiprosesoda iti pannakaiyakar ti nagan iti baro nga agtagikua kadagiti motor.

Inpanamnamana ti dagus a pannakaisaruno a maiwaras dagiti plaka a nairehistro idi 2017.