--Ads--

Pagsagsaganaan ita dagiti opisial idiay Itogon babaen ti panangidaulo ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office-Itogon ti posible a La Niña wenno panagtudo kasaruno ti panagleppas ti El Nino.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Cyril Batcagan, dadaulo ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office-Itogon, maysa a wagas nga ar-aramiden dagitoy ket ti Information Education Campaign (IEC) kadagiti nagduduma a barangay maipapan ti paniempo ken ti panangikabilda ti “sakoline” iti paset ti paraangan ti babbalay dagiti residente tapno saan a “mauper” ti danum ken saan a dagos a mareggaay ti daga apaman nga agtudo nangruna kadagiti kritikal a paset ti nasao a lugar.

Naobserbar gamin ti opisial a dagiti bantay a namagaan ti dagana nangruna dagiti awan ti naimula a kayo ket nalaka a margaay apaman nga agtudo.

Aklonen ti nasao nga opisial nga awan ti maaramidanda nu mareggaay ti daga iti maysa a paset ti bantay ngem impasiguradona a nakabantay dagitoy iti posible a mapasamak apaman nga agtudo.///BenjoGuzman