--Ads--

BAGUIO CITY – Inimbitaran ti lokal a gobyerno ti Baguio ni Presidente Rodrigo Duterte tapnu agserbi daytoy a kangrunaan a sangaili iti panakarambak ti Baguio Flower Festival wenno Panagbenga ita tawen.

Kinuna ni Baguio City Mayor Mauricio Domogan a mangnamnamada a patgan ti presidente ti nasao nga imbitasion.

Kinunana a nagsuratdan iti opisina ni Presidente Duterte.

Sigun kenkuana, agbalin a dakkel a pakasaritaan iti Panagbenga ti panagdar-ay ti presidente nangruna ta ado kadagiti umili iti siudad ti agtarigagay a makakita kenni Presidente Duterte iti personal.

Nupay kasta, kinunana nga iti kanito a saan a nawaya ti presidente ket
makuna latta a balligi ti Panagbenga gapu kadagiti naisangsangayan nga aktibidad.

Maangay ti opisyal a panaglukat ti Panagbenga inton Pebrero a uno a pasetan dagiti nagduduma a contingents iti maangay a Grand Street Dancing Parade.