--Ads--

BAGUIO CITY – Pinagyaman ti Baguio City Contact Tracing team ti Civil Service Commission gapu iti naawat dagitoy a Presidential Lingkod Bayan Award idiay Malacañang Palace idi Pebrero 14, 2024.

Sigun kenni Mischelle Ramos-Junio, Data Analyst ti Baguio Contact Tracing Team, napalalo ti kinaragsak a nariknada kalpasan a naaamuanda a maikkan dagitoy iti pammadayaw a mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. ti mangiyawat iti nasao a pammigbig.

Linagip pay ni Junio dagiti karit a naglabasanda iti kangitingitan ti pandemya nu sadino nagbalin a karit kadakuada ti kinaado ti kaso ti nasao a sakit ken nu kasatnoda a biruken dagiti nakadupadop dagiti nagpositibo ti Covid 19.

Ti Baguio City Contact tracing team ket idaolwan ni Mayor Benjamin Magalong nu sadino inapointaran isuna ni sigud a Pres. Rodrigo Duterte kas contact tracing czar ti Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases wenno IATF.

Karaman pay iti Baguio Lead Contact Tracing da Team leader Dr. Donnabel Panes, PLTCol Maximo Sumeg-ang Jr., Law Enforcement Evaluation Officer Mischelle Junio ken NUP Jefferson Damoslog.

i contact tracing team ket nagrikos iti nagduduma a paset ti pagilyan a nagserbi kas lecturers ken mentors iti nagduduma a local government units tapno papigsaen ti contact tracing efforts tapno malapdan ti nakarkaro a panagwaras ti COVID-19.//Jordan Tablac