--Ads--

BAGUIO CITY – Naduktalan iti panagwanawan ti Baguio Local Price Coordinating Council idi napalabas a lawas a mismo a dagiti asosasyon dagiti agilaklako ti karne iti merkado publiko ti mangitudtuding iti presyo dagiti lakoda a karne ti baboy.

Imbinglay daytoy ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan, chairman ti Committee on Market, Trade and Commerce, and Agriculture iti City Council iti interview ti Bombo Radyo Baguio.

Sigun kenkuana, naduktalan pay a lima a porsiento wenno nasursurok pay ti nainayon iti presyo dagiti karne ti baboy.

Kinunana a gapu iti daytoy ket napagnumuan ti Baguio Local Price Coordinating Council a ti Department of Trade and Industry ti agala ti Standard Retail Price dagiti nasao a produkto.

Impettengna nga iti panagwanawanda ket awan parikut iti suplay ti karne ti baboy gaputa adda met ti suplay nga agtataud sadiay Visayas ken ti laeng gastos iti transportasyon ti nasken a mainayon iti panagpresyo dagitoy.

Iti baet daytoy, inkari ti konsehal nga ar-aramidenda ti amin tapnu maipababa ti presyo ti karne ti baboy iti siudad ken matulongan metlaeng dagiti konsyumer.

Innayonna a nasken a regular ti panakaiwanwan dagiti presyo dagiti produkto iti merkado publiko.

ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan