--Ads--

BAGUIO CITY – Nagbaliw manen ti presyo dagiti sabong a kadawyan a mailaklako iti siudad ti Baguio tunggal malagip ti Aldaw dagiti Minatay.

Maibasar iti panagwanawan ti Bombo Radyo Baguio, ngimmato iti P30-P50 ti presyo dagiti sumagmamano a cutflowers a mailaklako sadiay Burnham Park.

Magatang ita iti P120-P150 ti tunggal dosena manipud iti P60-P80 tunggal dosena a resyo dagitoy idi napalabas a lawas.

Magatang met ita iti P100 ti tunggal reppet ti puraw nga aster manipud iti sigud a P70.

Adda met ti magatang a mula a naiyurnosen iti basket nga aggatad ti P50.

Iti Flower Section ti Baguio City Public Market, kanginaan latta a magatang ti orchids a dumanon ti P800 tunggal reppet manipud iti sigud a P500-P600.

Sarunuen daytoy ti imported carnation a P500 tunggal 20 a pidaso bayat a P150 ti tunggal dosena ti local carnations.

Magatang met ti tunggal dosena ti jumbo ken puraw nga anthurium iti P350 bayat a P70 agingga P100 dagiti nalabbaga nga anthurium depende iti kadakkel dagiti sabong.

Kabayatana, agay-ayam iti P350-P400 ti dua a dosena ti rosas depende iti kaatidog dagitoy ken P100-P110 ti tunggal dosena ti Malaysian Mums.

Adda met ti mailaklako a potted plants malaksid nga agilaklako dagitoy babaen it online.

Maipalagip a kadawyan a suplay dagiti sabong ket agtataud sadiay probinsia ti Benguet partikular sadiay La Trinidad ken Sablan ken sumagmamano a paset ti siudad ti Baguio.