--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy a ngumatngato ti presyo ti bagas iti Baguio City Public Market.

Iti pannakaiyuman ti Bombo Radyo kenni John Paul Peralta, Local Rice Dealer/Retailer, maki-kokoordinarda iti daduma a rice mills idiay Isabela, Cagayan, Viscaya ken Pangasinan.

Makitkita a ti rason ti panagngato ti presyo ti bagas ket gapu ta naibus ti pagay dagitoy para iti agdama isu nga ur-urayenda ti baro nga apit ken imported rice.

Sigun kenkuana, awan ti posibilidadna nga agkurang ti suplay ti bagas iti agdama gapu ta adda paylaeng ti daduma a rice mill a makaap-apit nu pay man sagabassit laeng daytoy.

Namnamaena met a dumanon daytoy iti maysa a bulan tapno sumangpet ti imported rice ken panawen ti panagapit.

Iti agdama a presyo, nangato ti presyo ti local rice nangruna ti well-milled rice nga addaan ti range a P48 tunggal kilo agingga P50 tunggal kilo nu sadino regular daytoy ken manipud Pangasinan ken Viscaya; P52 tunggal kilo agingga P55 tunggal kilo met ti special rice manipud Isabela ken Cagayan.

Iti imported rice, agtaltalinaed ti presyo ti Japonica rice iti P60 tunggal kilo gapu ta adu ti stock daytoy; ngimmato met iti P58 tunggal kilo agingga P60 tunggal kilo ti presyo ti whole grain rice imported manipud Taiwan ken Thailand.

Inaklon ni Peralta a duritso ti suplay ti imported rice ngem saan nga stable ti presyo daytoy gapu ta maisabsabay ti kinakurang iti suplay ti local rice.

Gapu iti dayta, nagbalin nga in-demand ti imported rice ken kasapulan a magudwa daytoy iti tunggal portion tapno masuplayan ti daduma a lugar iti Luzon.

Mainaig iti dayta, ngimmato ti range ti presyo ti local rice iti P250 agingga P300 bayat a ti imported rice ket ngimmato iti P150 agingga P200.

Kinuna ni Peralta nga ur-urayenda ti baro nga apit ken tulong ti gobyerno tapno agtalinaed ken bumaba ti presyo ti bagas.

Impasiguradona met nga awan ti mangipangato pay iti presyo ti bagas nangruna ta agtultuloy ti panagwanawan ti lokal a gobyerno nga idadauloan ni Mayor Benjamin Magalong tapno personal a kitaenna ti presyo ti bagas ken kangrunaan a gagatangen iti merkado publiko.//MR