--Ads--

BAGUIO CITY – Agserbi ti probinsia ti Benguet kas host iti kaunaan a 2019 Pilipinas Para Games a maangay sadiay iti panangidaulo ti Philippine Sports Commission.

Manamnama a pasetan ti agarup 1,500 nga atleta ti nasao a pasalip a maangay inton May 9 agingga May 11.

Sigun kenni PSC Oversight Commissioner for Para-athletes Arnold Agustin, ti nasao nga sports event ti mangsukat iti Differently-Abled Sports for Life a programa dagitoy idi napalabas a tawen.

Kinunana a babaen iti baro a torneyo ket madanun dagiti ad-adu ken mas talentado ken napnuan masakbayan a para-athletes iti entero a pagilian.

Aglalaban dagiti para-athletes manipud iti 13 a munisipyo ti Benguet iti walo nga ay-ayam, partikular ti chess, badminton, volleyball para kadagiti saan a makadengngeg, powerlifting, table tennis, athletics ken goalball bayat nga agserbi a demo sports ti archery ken wheelchair basketball.