--Ads--

BAGUIO CITY – Mabigbigbig iti social media ti proyekto a panagaramid ti recycled bags a pagkabalin ti modules dagiti estudyante manipod kadagiti campaign tarpaulins a naaramat ti kaleppas nga eleksion.

Indaoloan ni Teacher Jonathan Cabaya ken dagiti Grade 12 students ti San Quintin National High School sadiay Abra ti panagaramidda iti bags manipod kadagiti campaign posters ken tarpaulins.

Panggepda a maipakita ti creativity dagiti estudyante ken ti pannakitinnulongda iti komunidad babaen ti panakairesiklo dagiti basura.

Paset metlaeng daytoy ti proyekto dagiti estudyante iti subject-da nga Contemporary Arts.

Sigun pay kenni Teacher Jonathan, ad-ado pay ti aramidenda nga bag tapnu adda ti aramaten dagiti estudyante ti Senior High School sadiay San Quintin National High School.