--Ads--

Maipalpalagip iti publiko a liklikan dagitoy nga isindi ti silaw wenno ilukat ti burner stove nu adda ti maangotda a Liquified Petroleum Gas(LPG) leak tapno maliklikan ti aksidente a posible nga itunda daytoy.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Senior Fire Officer 1 Ashley Lloyd Furigay, spokesperson ti Bureau of Fire Protection-Baguio, dumanun iti lima nga indibidwal ti nadangran iti napasamak a panagbettak ti tangke ti Liquified Petroleum Gas(LPG) iti paset ti Purok Tres Gabriela Silang, Baguio City itay laeng kanikadua.

Sigun iti inisyal nga imbestigasyon dagitoy, naaddaan ti gas leak ti host ti LPG tank nu sadino, napasamak ti panagbettak apaman a naisindi ti silaw.

Gapu iti dayta, inyunay-unay ni Furigay a nasaysayaat a lukatan ti ridaw ken dagiti tawa ti pagtaengan kaspangarigan makaangot ti LPG leak tapno rumwar dagiti fumes a naurnong ken tapno maliklikan ti panagbettak.

Dagus met a naresponde-an ti tropada iti nasao nga insidente ken dagus a naideklara ti fireout.

Kabayatanna,agtultuloy latta ti panagregget dagitoy tapno mapakaammoan dagiti residente iti siudad seknan dagiti umno nga ubraen tapno maliklikan ti panagtaud ti uram kagiddan paylaeng ti panagngato ti nagduduma a kaso daytoy iti umuna a kwarter ti agdama a tawen.//Bombo Rob Dominguez