--Ads--

BAGUIO CITY – Nakompleton ti 600 a bilang dagiti aplikante a qouta ti Benguet para iti 2022 Career Service Exam – Pencil and Paper Test inton March 13, 2022.

Sigun kenni Josefina Tamondong, dadaulo ti CSC Field Office-Benguet, adu dagiti nasapa unay a nagpila iti opisinada sadiay Wangal, La Trinidad ngem bassit ti naakomodar kalpasan a nakompleton ti nasao a qouta.

Inaklonna met nga adu dagiti nalidayan ken nadismaya iti saan dagitoy a panakairaman iti masungad nga eksaminasyon ti CSC iti baet ti panagpila dagitoy.

Gapu iti daytoy, agkidkiddaw manen ni Tamondong ti dispensar ken panakaawat dagiti maseknan nangruna ta ado dagiti napaawid kadagitoy.

Nupay kasta, impanamnamana nga adda manen ti sumaruno nga aplikasion para iti maikadua a batch ngem maipatungpalen babaen iti online scheduling system tapno maliklikan ti atiddog a panagpila a posible a mangitunda pay iti panagwaras ti COVID-19.