--Ads--

Makaaw-awat iti nagduduma a pammadayaw ni Decemya Wawey Amayag manipud Mountain Province kalpasan a daytoy ti rank no. 4 iti kaleppas nga April 2024 Licensure Examination for Midwives.

Iti exclusive interview ti Bombo Radyo kenni Amayag, imbinglayna a saanna nga arapaap ti agbalin kas midwife no di ket basta agbalin kas maysa a propesyonal nga adda kainaiganna iti salun-at.

Iti udina, nag-enroll daytoy iti University of the Philippines-Manila School of Health Sciences(UPM-SHS), Baler Campus.

Iti panagbalin daytoy kas maysa kadagiti topnotcher, kinunana a sanna nga namnamaen daytoy bayat a naamoanna laeng ti resulta ti eksaminasyon babaen ti panagkontak ti review center kenkuana agsipud ta nakapsot ti internet connectivityna iti dayta a panawen.

Nalaos met ti ragsakna idi naamoanna a rank no. 4 daytoy rason a dagus nga impakaamona daytoy kadagiti nagannakna.

Sigun kenni Amayag, iti panagala iti Licensure Examination for Midwives ket kasapulan laeng ti panagbasa a kanayun wenno ti panagreview.

Nagbalin nga inspirasyon met ni Amayag ti kinaadayona kadagiti nagannakna tapno mas lalaingenna pay ti panagadalna.

Kabayatanna, saan a mailibak a manipud kaubing daytoy ket consistent honorol dagytoy gapu ta manipud kina-elementaryana ket nagturpos daytoy kas Valedictorian bayat a With Honor daytoy idi Highschool.

Kinuna met ni Amayag kadagiti agtake iti licensure examination a kasapulan laeng ti panagtalek iti bukod a bagi, ti saan a panagsuko ken ti panagdawat iti tulong ti Apo a namarsua.

Iti agdama, panggep ni Amayag nga ituloy ti edukasyonna iti Bachelor of Nursing.//Bombo Mera Pacpacan