--Ads--

BAGUIO CITY – Inlawlawag ni Governor Melchor Diclas ti rason ti panakaipasidong manen ti Benguet iti Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) agingga inton June 12.

Iti panangtaripnongna kadagiti miembro ti Provincial Inter-Agency Task Force for CoVID-19 idi agsapa, inlawlawagna a gapu daytoy iti panagkurang ti isolation facilities iti probinsia ken iti saan unay a napigsa a mass testing gapu iti naobserbaran a nababa a bilang dagiti umili ti probinsia a maipaspasidong iti COVID-19 testing.

Inyunay-unayna met a bimmaban ti kaso ti COVID-19 a mailislista ti probinsia ken addan ti Benguet iti ‘green zone’.

Nupay kasta, inaklonna a nagkurang ti provincial government iti panagreport iti National IATF mainaig kadagiti ar-aramiden ti probinsia ken dagiti munisipyo kontra iti COVID-19.

Innayonna nga adda dagiti municipal governments a saan nga agrepreport iti provincial government iti mapaspasmak iti munisipyo dagitoy isut gapuna nga awan met ti maireportda iti National IATF.

Sigun pay kenni Gov. Diclas, awan met ti baro a pagalagadan iti probinsia mainaig iti estado daytoy nga MECQ ngem nasken laeng nga agtungpal dagiti umili kadagiti amin a paglintegan kontra iti COVID-19.

Inyap-apalena metlaeng ti regular a panagreport kenkuana dagiti munisipyo tapnu adda ti ireportda iti nasyonal a gobyerno ken agbalin a transparent ti impormasyon malaksid pay a maidanun iti National IATF dagiti ar-aramiden ti probinsia tapnu saanen nga agwaras pay ti COVID-19.