--Ads--

BAGUIO CITY – Im-imbestigaran paylaeng dagiti kameng ti La Trinidad Fire Station ti rason ken danyos iti panaka-uram ti Cesco Hardware a masarakan sadiay Km.4, Balili, La Trinidad, Benguet idi kalman.

Maibasar iti report, nangrugi ti uram iti agarup alas-2 ti malem ken naan-anay a nasebseban kalpasan ti dua nga oras.

Sigun iti trabahador ti nasao a hardware, nakangngegda iti pimtuk a linya ti kuryente agingga a nakasay-opda iti naangot nga asok ken nakitada ti napigsa nga apoy iti uneg ti dua a kadsaaran a pasde.

Dagus a rimwar dagiti trabahador sadiay kalpasan a dimmanon ti uram iti maikadua a kadsaaran.

Nairaman a nauram ti nagduduma a construction supplies kas iti pintura, thinner ken dadduma pay.

Nupay kasta, awan met ti nadangran iti insidente.

Dagus met a nagresponde dagiti bombero ti La Trinidad, pakairamanan ti Sunshine Fire Volunteers, La Trinidad Water District, maysa a water deliver service ken dagiti trabahador ti hardware.

Kagiddan iti daytoy ket inyapela ti La Trinidad Fire Station ti kanayon a panagobserbar iti fire safety iti amin nga oras ken aniaman a lugar.