--Ads--

BAGUIO CITY – Narugianen ti proyekto ti lokal a gobyerno ti Baguio City a rehabilitasyon ti drainage system manipud Lake Drive iti Burnham Park agingga iti Magsaysay Avenue.

Sigun kenni City Administrator Bonifacio De La Peña, naponduan iti P100-M ti nasao a proyekto tapnu maipanamnama ti panakarisut ti pakaseknan iti panaglayos iti central business district tunggal mapasaran ti napigsa a bayakabak ti tudo.

Kinunana nga iti nasao a proyekto ket maisayangkat ti panagkali tapnu mapalawa ken madalusan ti drainage system iti sentro ti siudad.

Immunan a dinakamatna a marugian ti proyekto apaman a makasangpet iti siudad dagiti dekalidad a materyales.

Dinakamatna pay a ti proyekto ket maysa kadagiti kangrunaan a proyekto ti lokal a gobyerno a naitantan gapu iti agdama a pandemya.

Gapu iti nasao a proyekto ket naiyakar sadiay Governor Pack Road ti paradaan dagiti parapasahero a jeep nga agbibiyahe iti ruta ti PMA-Kias ken Loakan bayat a naiyakar iti deppaar ti Tourist Police Unit sadiay Legarda ti paradaan dagiti motorsiklo a naapektaran iti nasao a proyekto.