--Ads--

BAGUIO CITY – Kiniddaw ti Baguio City Council ti panangisumitir ti Baguio Water District (BWD) iti report maipanggep iti kasasaad ti suplay ti danum ditoy ditoy siudad.

Panggep met laeng ti konseho a maammuan no anya ti plano ti BWD tapno maipaay ti demand ti danum ditoy siudad.

Nagbalin nga addang daytoy ti konseho kasaruno ti panagreklamo dagiti umili gapu iti nakapsot a suplay ti danum nga agtataud iti BWD.

Madanagan ti konseho iti posible a panagkurang ti suplay ti danum kadagiti commercial establishments ken dadakkel a hotels ditoy siudad kagiddan ti manamnama a panagturong ti adu a turista ditoy siudad ita a Summer Vacation.