--Ads--

Naipila iti senado ti resolusyon para iti pannakarepaso iti agdama a polisiya iti gobyerno maipanggep iti minimum wage.

       Sigun kenni Senator Raffy Tulfo, ti agdama a minimum wage ket saan nga umdas para iti kundisyon iti panagbiag dagiti mangmangged a mangituntunda iti problema a pinansyal.

       Innayonna pay a makatulong ti pannakaipaay kadakuada iti emergency wage order tapno masolusyonan dagitoy a problema.

       Panggep ti nasao a resolusyon a sukimaten ken papintasen ti kadawyan a kalidad ken kondisyon iti panagbiag dagiti mangmangged, partikular dagiti adda iti nababbaba nga income bracket.

       Sigun kenni Tulfo, ngimmato ti inflation iti 8.7% idi kalleppas a bulan a nangparigat kadagiti agtrabtrabaho a masupusupan dagiti kasapulanda iti inaldaw.

       Impettengna a kasapulan a mapasayaat dagiti polisiya iti minimum wage tapno agbalin a patas, epektibo, ken maitutop kadagiti kasapulan dagiti mangmangged ken iti ekonomiya.