--Ads--
photo cto

BAGUIO CITY – Dua a bulan ti nasken a mauray sakbay a maamuan ti resulta ti DNA test ti bankay ti maysa kadagiti naiyanod nga agtutubo a nasarakan sadiay Gayasi Creek, Wangal, La Trinidad, Beguet itay kanikadua.

Sigun kenni Police Major Roldan Cabatan, dadaulo ti La Trinidad MPS, maipopropseson ti DNA test ti bangkay babaen iti PNP Crime Laboratory ti PROCOR ken dadduma pay a maseknan nga ahensia para iti pannakabigbig ti biktima.

Maibasar iti kaudian a damag, nasarakan ti nasao a bankay iti maika-20 nga aldaw ti search and retrieval operations dagiti otoridad no sadino nakitada a naipit iti bato ti bagi ti biktima ken nagaburan iti basura sadiay Gayasi River.

Inaklon pay ni Pol. Maj. Cabatan a marigatanda a mangbigbig iti nasarakan a bangkay gaputa bimlad ti bagi ken nadisporma ti rupa ti biktima.

Maitabon ti bangkay bayat iti pannakauray ti resulta ti examinasyon ti DNA daytoy.

Kabayatanna, agtultuloy ti search and retrieval operations dagiti rescuers tapnu masarakan ti maysa pay kadagiti biktima.

Maipalagip a mapapati a naiyanod da Rommel Tadena ken Harvey Rufino iti nasao a karayan kabayatan ti panagballasiw dagitoy iti Gayasi Bridge iti kapigpigsaan ti nepnep