--Ads--

BAGUIO CITY – Saan a karaman ti Rehion Cordillera iti naipaulog a modified extension ti voter’s registration hours ti nasional a gobierno.

Kinumpirmar daytoy ni COMELEC – Baguio City Election Officer Atty. John Paul Martin iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio.

Sigun kenkuana, napili laeng ti pakaiyemplementaran ti special registration hours ken dagitoy ket dagiti lugar a nakailista iti bassit a bilang dagiti nagparehistro a botante kabayatan ti naituding a voter’s registration.

Maibasar iti naipaulog a pammilin ti modified extension ti voter’s registration hours, mailaylayon ti panagparehistro agingga iti alas-siete ti rabii iti tunggal Lunes agingga Biyernes bayat nga alas-otso ti agsapa agingga alas-singko ti malem.

Naamuan a sakop ti nasao a pammilin ti entero a National Capital Region, Pangasinan, Ilocos Sur ken sumagmamano a lugar iti Visayas.

Kinuna ni Atty. Martin nga iti Rehion Cordillera ken dadduma pay a paset ti pagilian ket agtalinaed nga alas-otso ti agsapa agingga alas-singko ti malem ti voter’s registration iti tunggal Lunes agingga laeng iti Biyernes malaksid laeng inton Oktubre 30 a Sabado ken maudi nga aldaw ti nailaylayon a panagparehistro dagiti botante.

Dinakamatna pay nga adu latta ti agpaparehistro ditoy siudad ti Baguio isut gapuna a manamnama a saan a maakomodar dagiti amin a kumamakam iti nabatbati a dua a lawas ti nailaylayon a panaparehistro para iti masungad nga eleksion.

Sigun kenkuana, nag-cut off dagitoy iti 8:30 ti agsapa gaputa dagus a nadanun ti 300 a quota dagitoy.

Maipalagip nga idi paylaeng napalabas a tawen a nangrugi ti panagparehistro dagiti botente para iti 2022 national and local elections.