--Ads--
📸 Maryjane Tidang, Leonora Javonillo

BAGUIO CITY- Mapagladladingatan ti saan a pannakagatang ti sumagmamano nga apit dagiti mannalon sadiay Benguet gapu iti nababa a presyo ken kinaawan dagiti buyers.


Itay laeng nabiit ket adda ti maysa a mannalon a nangibargain wenno nangilako iti apitna a carrot iti nababa kadagiti naayat a gumatang.


Sigun iti maseknan, inparadana ti luganna sadiay Cabanao, Balili, La Trinidad ken ditoy nga inlakona ti apitna a carrot iti P10 tunggal kilo tapno adda laeng ti panggasolinana nga agawid.


Dinakamatna a duwan nga aldaw ngem saan a nadispose ti kargana iti Benguet Agri-Pinoy and Trading Center (BAPTC)/ trading post.


impeksana met ti panagyamanna gaputa agingga ita ket sibibiag paylaeng ti “binnadang system” a maysa kadagiti napintas a kultura ken panag-ug-ugali dagiti Cordilleran.


Naragsak nga imbinglayna a nagatang ti kargana a carrot ken nakaawid metten daytoy iti nagtaudanna a lugar.


Immunan nga impeksa ti League of Associations ken ti La Trinidad Vegetable Trading Areas nga apektado ti locally-produced product gapu iti smuggling activity.


Maibasar iti kaudian a monitoring ti BAPTC, magatang ti tunggal kilo ti carrot iti P10 agingga P25.