--Ads--

BAGUIO CITY-Umap-apela iti publiko ti Benguet Provincial Police Office para iti umno a panagaramat iti social media.

Sigun iti opisina, saan a nasken nga abusuen dagit umili ti social media babaen iti panangiwaras iti palso ken makapaalarma nga impormasion.

Kasaruno pay laeng daytoy ti nagwaras a damag iti social media a pannakapabettak dagiti SM Supermalls a pakiraman ti adda iti siudad ti Baguio iti kanito a saan a maipaay ti management ti mall ti $15 million a kiddaw dagiti kameng ti Abu Sayyaf Group.

Impetteng ti Benguet PPO a palso ti nasao nga impormasion ken nangitunda laeng daytoy iti pannakaalarma ti publiko.

Nupay kasta, kinuna ti pulisya nga inaramidda amin a security measures tapno maipanamnama ti seguridad dagiti umili iti siudad ti Baguio ken iti probinsia ti Benguet.

Binalakadan ti opisina dagiti umili a saanda a kaskarina a mamati kadagiti agwarwaras a damag ken mabalinda ti umawag iti numero a 0998-534-1774 tapno makumpirmar nu pudpudno dagiti impormasion a maawat-awat dagitoy.
Immuna metten a kinuna ti management ti SM nga awan ti kinapudnona ti nagwaras a mensahe.