--Ads--

BAGUIO CITY – Sinukimat ti lokal a gobyerno ti Baguio ken dagiti personnel ti City Health Services Office ti Saint Louis University (SLU) a pakaisayangkatan ti 2020/2021 Bar Examinations ditoy siudad.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Administrator Engr. Bonifacio Dela Peña a pimmasa ti pagadalan kadagiti maikalkalikagum ken naituding a health protocols tapnu maliklikan ti panagwaras ti COVID-19.

Kinunana nga ita nga aldaw ti libre nga antigen test sadiay Melbin Jones Grandstand ti maikadua a batch dagiti makipaset iti nasao nga eksaminasyon.

Sigun kenkuana, amin nga agpositibo iti antigen test ket maipasidongda iti RT-PCR test para iti confirmatory test.

Nupay kasta, dinakamatna a kadawyan nga agpositibo iti RT-PCR test dagiti agpospositibo iti antigen test.

Dinakamatna a saanen a mapalubusan a makipaset iti eksaminasyon ti asinoman kadagiti examinees nga agpositibo iti COVID test.

Naamuan pay kenni Engr. Dela Peña nga imbasura ti Korte Suprema ti resolusyon ti City Council ti Baguio a mangkidkiddaw iti panakaimuntar ti test area ti Bar Exams para kadagiti agpositibo iti COVID test.

Maipalagip a ti SLU ditoy siudad ti kaunaan a local testing site manipud iti 25 nga exam sites ti Bar Exams nga inwaragawag ti Korte Suprema.

Maisayangkat ti nasao nga eksaminasyon inton bigat, Pebrero 4 ken inton Dominggo, Pebrero 6.