--Ads--

BAGUIO CITY – Agbalinen nga opisyal wenno regular ti panakarambak ti ‘Saleng Festival’ ditoy siudad ti Baguio.

Daytoy ket kalpasan nga impasa ti lokal a konseho ti siudad ti ordinansa para iti institutionalization ti Saleng Festival a pinirmaan met ti mayor idi napalabas a lawas.

Sagudayen ti ordinansa a marugian ti selebrasyon ti Saleng Festival tunggal bulan ti Hunyo kas panangsuportar ti siudad iti International Day for Biological Diversity tunggal Mayo 22.

Agpaut ti Saleng Festival iti uppat a bulan isut gapuna nga agleppas daytoy iti bulan ti Setyembre nga addaan ti nagduduma nga aktibidad kas iti panakaiparada, exhibit ken panakabigbig dagiti kapintasan a Tree Cart; ti nagduduma nga obserbasyon iti panangbigbig ken panangsalaknib iti nakaparsuaan ken ti panakaisayangkat ti Green Thumb Awards ken Cycling for the Environment.

Mailatang ti P200-K a pondo ti City Environment and Parks Management Office para iti amin a paggastusan iti nasao a pestibidad.

Manamnama a babaen iti regular a panakaisayangkat ti Saleng Festival ket maguyugoy dagiti umili ti Baguio nga agbalin nga aktibo a partners ti lokal a gobyerno iti urban forest stewardship management program.

Maipalagip a ti kaunaan a panakarambak ti Saleng Festival ket idi napalabas a tawen nga addaan tema a “Restoring Our Ecosystem Together” a nakaitampokan ti kinapateg ti panagkaykaysa ken panagtungpal iti kari iti panangipreserba iti nakaparsua-an.