--Ads--

BAGUIO CITY – Mairuaren iti publiko ti publication ti Sangguniang Panlalawigan (SP) ti Benguet a napauluan ti Legislative Chronicles a maiwaras iti sumaruno a lawas.

Sigun kenni Vice Governor Florence Tingbaoen, inaprobaran ti SP ti panakabukel ti publication ti Benguet ken puntiryada a maiwaras ti kaunaan nga isyu ti publication inton Lunes kagiddan ti sesyon dagitoy a maangay sadiay munisipyo ti Mankayan.

Kinunana a maipawil iti nasao a publication dagiti column wenno aniaman nga opinionated a damag.

Panggepda met a tunggal semestre ti panakaipablaak ti Legislative Chronicles a pakabasaan kadagiti naaprobaran nga ordinansa iti probinsia, dagiti aktibidad ti SP ken ti profile dagiti miembro ti Sanggunian.

Innayonna a puntiryada a makaiwaras iti 700 a kopya ti nasao a babasaen kadagiti babbarangay iti Benguet ken dadduma nga opisina ti gobyerno.

Naipanamnama met a saan daytoy a maaramat iti panagkampanya ken daytoy ket para laeng iti information dissimination.