--Ads--

BAGUIO CITY- Nangipaay ti tulong pinansyal ni Senator Lito Lapid kadagiti innem a gasut nga indibidual nangruna kadagiti senior citizen babaen iti programa ti Department of Social Welfare and Development nga Assistance to Individuals in Crisis Situation wenno AICS.

Naangay ita nga aldaw ti pannakaiwaras ti tulong idiay PFVR Gymnasium, Baguio City iti koordinasyonna kenni Congressman Mark Go.

Dagiti benepisyario ket nakaawat ti P3,000 tunggal maysa kadakuada.

Malaksid kenni Senator Lito Lapid, nakipaset met laeng iti programa ni Congressman Mark Go ken ni Department of Social Welfare and Development Regional Director Dr. Maria C. Aplaten.

Sigun kenni Senator Lito Lapid, saan nga agsardeng daytoy a mangipaay ti tulong kadagiti residente iti siudad ti Baguio gaputa tagaditoy met isuna ken saan met a naisabsabali ti siudad para kenkuana manipod pay idi saan daytoy a politiko.

Impasigurado ni Senator Lapid a saan a daytoy ti maudi a panangipaayna ti tulong para kadagiti taga-Baguio.

Kinunana nga apaman nga adda ti pondo a maalana iti gobierno, ituloyna latta ti panangipaay ti tulong ken suporta kadagiti residente ti siudad ti Baguio.//Bombo Jez Lapizar