--Ads--

BAGUIO CITY – Mairikep manen ti Session Road inton Dominggo, April 18 para iti sabali pay a parang iti selebrasyon ti National Filipino Food Month.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan, chairman ti Committee on Market, Trade and Commerce, and Agriculture iti City Council a narugian ti aktibidad idi napalabas a Dominggo a nakaitampokan ti 76 a pwesto dagiti nagduduma a produkto ti agrikultura.

Kinunana nga iti napagnumuan ti lokal a gobyerno ken dagiti maseknan nga ahensia ket nagduduma a tampok ti maiparang iti tunggal Dominggo ita a bulan kas iti panagluto, panagtaraken ti dingwen, ken panakaital-o ti kultura ken arts.

Dinakamatna a tallo agingga innem a metro ti nagbabaetan dagiti pwesto tapnu maipasigurado ti panakasurot ti physical distancing.

Imbinglayna a nakedngan ti aktibidad kalpasan a nakaawat ti city government iti proposal manipud iti Department of Agriculture para iti panaka-aramat ti pedestrianization ti Session Road tunggal Abril para iti selebrasyon ti National Filipino Food Month.

Inyunay-unay ni Councilor Weygan-Allan a babaen iti nasao nga aktibidad ket matulongan dagiti mannalon a mailako dagiti produktoda ken maisuro pay dagitoy iti umno a panangilako kadagiti produktoda.

ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan