--Ads--

BAGUIO CITY – Mairikepen inton alas dose ti tengngat rabii ti Session Road agingga iti rabii inton bigat, Disyembre 1.

Segun kenni PCI Dexter Ominga, dadaulo ti operations office ti Baguio City Police Office, ti panakairikep ti nasao a kalsada ket sagudayen pay laeng ti Administrative Order 188 series of 2017 nga impaulog ni Mayor Mauricio Domogan.

Kinunana a daytoy ket tapnu maipaayan iti waya ti panakaipatungpal dagiti nagduduma nga aktibidad iti panaglukat ti paskua ditoy siudad.

Linawlawaganna met a saan a mairikep ti Mabini St. tapnu saan a makapasar iti nailet a trapiko dagiti lugan nga agtaud iti SLU ken UB, ken dagiti lugan manipud iti Upper Session Rd a magna iti General Luna Rd.

Karaman kadagiti mapadpadaanan nga aktibidad iti Session Road inton bigat ket ti Mini-Games, Cosplay, Dance Contest, Drum and Lyre Battle ken dadduma pay, bayat nga iti alas tres iti malem ket mailukat iti publiko ti Christmas Tree sadiay Upper Session Road.

———- Filipino translation ——–
BAGUIO CITY – Isasara sa mga motorista ang Session Road simula mamayang hatinggabi hanggang sa gabi ng Disyembre 1.

Ayon kay PCI Dexter Ominga, operations chief ng Baguio City Police Office, ang pagsasara sa nasabing kalsada ay nakasaad sa Administrative Order 188 series of 2017 na inilabas ni Mayor Mauricio Domogan.

Sinabi niya na ito ay upang mabigyang-daan ang pagsasagawa ng iba’t ibang aktibidad sa pagbubukas ng pasko sa lungsod.

Nilinaw naman nito na hindi isasara ang Mabini St. upang hindi makaranas ng masikip na daloy ng trapiko ang mga magmumula sa SLU at UB, at ang mga sasakyan mula sa Upper Session Rd na dadaan sa General Luna Rd.

Kabilang sa mga inaabangang aktibidad sa Session Road bukas ay ang Mini-Games, Cosplay, Dance Contest, Drum and Lyre Battle at iba pa, habang sa alas tres ng hapon ay bubuksan sa publiko ang Christmas Tree sa Upper Session Road.