--Ads--

BAGUIO CITY – Napaneknekan ti maysa a sigud nga anchor iti Bombo Radyo Baguio nga ita ket baro nga abogado a nakapasa iti 2016 Bar exam nga awan ti imposible iti maysa a tao la ketdi pursigido daytoy a manggun-od kadagiti arapaapna iti biag.

Sigun kenni Atty. Melchor Bentikan Balawas, nagrugi ti panagadalna iti Bachelor of Law and Letters idi pay 1998 ngem nagsarde-sardeng gapu iti nagduduma a pasamak ken idi laeng May 2016 a nagturpos iti nasao a kurso iti University of Baguio.

Kinunana a dakkel a paset iti dagus a panagpasana iti eksaminasyon ti kaasi ti Namarsua gapu kadagiti naglasatanna a pannubok ken rigat bayat ti panagadalna iti kina-abogado nangruna ta addaan daytoy iti pamilya.

Dinakamatna a narigat ti biag ti review gaputa adda dagiti panawen a saanen a mangan iti pangaldaw gaputa ti kwarta nga imetna ket umdas laeng a pangplete paturong iti trabahona ken iti review center.

Sigun kenkuana, nagbalin nga inspirasyonna iti panagalana ti kina-abogado ti kinarigat ti biag ti nagtaudanna a pamilya sadiay Kalinga, ti tarigagayna a mapaneknekan a kabaelanna ti agbaliw ken saanna a kayat nga agnanayon nga agbalin nga empleyado.

Kinunana a saanna a mailadawan ti marikriknana kalpasan a nakapasa daytoy iti 2016 Bar examination nangrunata saan pulos daytoy a nagbalin a full-time student ken reviewee.

Kinunana nga idi rimuar ti resulta ket naklaat unay daytoy gaputa nairaman ti naganna kadagiti pimmasa nangruna saan unay a naipaayan iti panawen ken kurang ti pondo para iti panag-review daytoy.

Dinakamat ni Atty. Balawas a kalpasan ti oathtaking dagitoy ket kayatna ti ag-private practice tapnu makatulong kadagiti nakukurapay a kakailyan babaen met kadagiti naadalna iti linteg.

Innayonna a silulukat met daytoy kadagiti oportunidad iti siudad ti Baguio no adda ti mangawat kenkuana kas affiliate ken no maipaayan pay iti gundaway ket kayatna ti agisuro iti College of Law ken mangilukat ti opisinana sadiay Kalinga.

Patienna pay a milagro ti panagpasana iti kina-abogado babaen iti kaasi ti Namarsua nangruna ta nakita ti Dios panagrigatna iti panagadal ken panag-review daytoy.

Nagyaman pay daytoy kadagiti amin a nangipaay iti tulong ken suporta kenkuana kabayatan ti panagadal ken panag-review daytoy.