--Ads--

Simmayaaten ti panawen idiay Dubai kalpasan ti napigsa a tudo a nangitunda iti nakaro a panaglayos iti kaadoan a paset ti United Arab Emirates.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Bombo International News Correspondent Tosie Cabinta, kinunana a siyam a tawenen nga agtrabtrabaho idiay Dubai ngem ita laeng a mapasaranna ti kakaroan a panaglayos nga intunda ti napigsa a tudo.

Kinunana a sakbay ti nasao a kalamidad ket nagpakdaaren ti gobyerno kadagiti tattao nga agtalinaedda iti pagtaenganda.

Nupay kasta, saanda a ninamnama ti nakaro nga epekto ti tudo gapu ta nakaitunda daytoy ti danyos kadagiti kalkalsada ken pasdek.

Iti baet daytoy, kinuna ni Cabinta a saan unay a dakkel ti nagbalin nga epekto daytoy ken awan ti naipadamag nga Overseas Filipino Workers a naapektaran agsipud ta napartak dagiti otoridad a nagresponde.

Imbinglay ni Cabinta nga adda pailaeng dagiti agtaltalinaed a disso idiay Dubai a nalayos nangruna dagiti adda iti nababa a lugar.

Dinakamatna nga awan unay ti water drainage idiay Dubai agsipud ta manmano nga agtudo ken desyerto idiay.

Iti agdama ket work from home pailaeng dagiti dadduma nga empleyado idiay Dubai ken suspendido dagiti sumagmamano a klase gapu ta sumagmano kadagiti kalsada ti nalingdan ti darat ken saan pay a bimmaba ti lebel ti danum.

Kabayatanna, sigun kenni Cabinta, posible a ti climate change ti makagapu iti panagbayakabak ti tudo, gaputta saan a nangisayangkat ti nasao a lugar ti cloud seeding sakbay a napasamak ti panagtudo.//Bombo Marielle Apat