--Ads--

Impeksa ni Councilor Benny Bomogao a madadael ti polisiya ti number coding scheme nu maipasa ti maisaksakad nga ordinansa iti Baguio City a mangilaklaksid kadagiti senior citizen iti implementasyon daytoy.

Iti pannakiuman ti Bombo Radyo kenni Bomogao, kinunana a nasken a makita ti epekto ti pannakailaksid dagiti senior citizen iti number coding scheme nangruna ta panggep ti nasao nga ordinansa a kissayan ti bilang dagiti lugan iti siudad gapu iti nailet a gunay ti trapiko.

Sigun pay kenni Bomogao, ti pannakailaksid dagiti senior citizen iti number coding scheme ket mangitunda iti saan a panagkikinnaawatan gapu ta mabalin nga usaren dagiti dadduma a senior citizen a rason tapno makabiyaheda.

Impetteng pay ti opisyal a nu mailaksid dagiti senior citizen iti number coding scheme ket ad-adda a manayonan ti nailet a gunay ti trapiko iti City of Pines.

Gapu kadagiti nadakamat a rason, impaganetget ni Bomogao a nasken manen a maadal ti nasao a singasing para iti pagsayaatan ti amin.//Bombo Mera Pacpacan