--Ads--

BAGUIO CITY – Supsuportaran ti liga dagiti asosasion dagiti mannalon ti Benguet ti singasing a panakaipatungpal ti random drug testing kadagiti amin a drivers ken truckers nga agibibiyahe iti nateng pastrek ken paruar kadagiti trading areas ti probinsia.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Agot Balanoy, General Manager ti Benguet Farmers Cooperative a nabayagen a proyektoda ti nasao a random testing ngem naitantan laeng daytoy gapu iti nagduduma a rason.

Dinakamatna a dakkel a yamanda idi insangasing daytoy ti Philippine Drug Enforcement Agency -(PDEA) Cordillera kalpasan ti panagballigi ti Oplan Tugis Kalsada Kontra illegal na Droga nga insayangkatda iti Benguet Agri-pinoy Trading Center (BAPTC) itay nabiit.

Kinunana a namnamaenda pay a maipatungpal ti nadakamat nga operasion ti PDEA sadiay La Trinidad Vegetable Trading Post gaputta dakkel a pagkasapulan ti panakaipaisidong dagiti drivers ken truckers iti drug testing.

Para metlaeng daytoy iti seguridadda kabayatan ti panagbiyaheda ken iti kinatalged ti publiko.

Dinakamat pay ni Balanoy nga idi kallabes ket nakailistada kadagiti kaso ti panagrames, panagdangran ken dadduma pay a kita ti krimen a pakairamanan dagiti truckers nga adda iti impluwensia iti iligal a droga.

Immunan a dinakamat ni PDEA-CAR Regional Director Gil Castro a maduktalan dagiti truckers wenno drivers dagiti pribado a lugan nga agar-aramat ti iligal a droga babaen iti panakaisayangkat ti random drug Testing.

Dinakamatna pay a panggep ti BAPTC ken ti PDEA-Cordillera a maadaan iti Memorandum of Agreement tapnu mairaman ti Drug Testing a requirement dagiti amin a truckers nga umuneg iti nasao a trading center.

Mailanad iti katulagan a nasken a negatibo iti drug test dagiti amin na truckers tapnu maipanamnama a saanda nga agar-aramat ti iligal a droga.

Maipalagip a mapilaan iti kaso a panaglabsing iti Republic Act 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ken maipasidong iti rehabilitasyon iti las-ud ti innem a a bulan dagiti maduktalan nga agpositibo iti drug testing.