--Ads--

BAGUIO CITY – Tubtubngaren ti Department of Health (DOH) – Cordillera ti singasing nga impaulog ti National IAFT a karaman ti rehiyon Cordillera kadagiti uppat a binigbig ti MalacaƱang a mangiyemplementar iti Enhanced Community Quarantine Protocols.

Mamati ni Assistant Regional Director Dr. Amelita Pangilinan nga in-inot a maad-adaptar ti Cordillera ti new-normal a panagbiag isu’t gapuna a saanna a kanunongan a maipasidong manen iti naing-inget a lebel ti community quarantine ti rehion.

Kinunana a ti simple a panangsurot dagiti umili iti minimum health standards ken dadduma a protocols kontra iti COVID-19 ket umdasen a mangprotektar iti salun-at dagitoy ken makatulong a maibangon ti ekonomiya ti rehiyon.

Iyap-apelana met iti publiko ti nasken a panagtulnog kadagiti health protocols kontra iti COVID-19 gaputa uray naipaayan iti karbengan ti lokal a gobyerno nga agdesisyon ket nabilbileg latta ti National IATF a mangipatungpal iti pammilin iti kanito a maobserbaran ti panagngato ti COVID-19 iti rehiyon Cordillera.

VC PANGILINAN (ni Department of Health Cordillera Assistant Regional Director Amelita Pangilinan)