--Ads--

BAGUIO CITY – Inlawlawag ni Mayor Benjamin Magalong ti singasing a panakaipasidong ti siudad iti rehabilitasyon.

BAGUIO CITY MAYOR BENJAMIN MAGALONG

Sigun kenkuana, saan a kas kainget ti naipatungpal a rehabilitasyon ti Boracay Island ti maipatungpal a rehabilitasyon ti Baguio City.

Impettengna a ti singasing a rehab ti Baguio ket kangrunaan a maipamaysa wenno maipangruna kadagiti sewerage system ken iti nasaknap a regreening.

Imbingayna met nga addan dagiti inisyal a panakitaripnongna kada Environment Secretary Roy Cimatu ken Interior and Local Government Secretary Eduardo Ano para iti panangidanun dagiti dua kenni Presidente Duterte iti posible a panakaipaulog ti kaskenan a pammilin para iti panakaimandato ti partial rehabilitation ti Baguio.

Dinakamat ni Mayor Magalong a babaen daytoy iti singasing a 1-year moratorium iti panakaipasdek dagiti istruktura ken iti panakapukan dagiti kayo kasukat ti pondo para iti implementasyon ti matartarigagayan a rehabilitasyon iti agdama a sewerage system ti Baguio.

Inaklonna a narigat ti naan-anay a panakairikep ti siudad a kas iti napasamak iti Boracay gaputa narigat a maipawil ti panagturong ditoy dagiti turista ken ti Baguio ti agserserbi a dalan paturong iti dadduma a lugar iti Cordillera Region.

Puntirya ti lokal a gobyerno a maipasidong iti rehabilitasyon ti sewerage treatment plant ti siudad a nakabase sadiay North Sanitary Camp ken ti panakaipasdek ti kasapulan a pasilidad sadiay Lower Rock Quarry ken lima pay a planta kadagiti napili a disso ditoy siudad.

Panggep ti addang a marisut ti polusyon iti river systems ti Baguio nga ituntunda ti saan a nasayaat a sewerage treatment plant.

Partikular met nga inyunay-unay ni Mayor Magalong ti panangikalikagum ti lokal a gobyerno iti panagkonektar dagiti amin a balay ken estabishimiento ditoy siudad kadagiti sewerage treatment plants tapnu maliklikan ti direkta a mangibellengda iti rugit a danum iti nagduduma a river systems wenno karayan iti siudad.