--Ads--

BAGUIO CITY-Inlawlawag ni Doctor Celia Flor Brilliantes, dadaulo ti City Health Services Office ti sintomas ti pertussis wenno woophing cough a mapaspasaran dagiti indibidual iti nagduduma a lugar iti pagilian.

Iti interview ti Bombo Radyo kenkuana, karaman kadagiti sintomas ket ti nakaro a panaguyek wenno ti “high pitch’ a panaguyek, marigatan a panaganges kalpasan ti panaguyek, mailadawan a kas iti panagtaguob ti aso ken makarikna ti panaggurigor.

Sigun iti nasao a doktora, kadawyan a dagiti makapaspasar ti nasao a sakit ket dagiti ubbing nga agtawen ti lima agpangato ken kasta met dagiti natataengan.

Dagiti ubbing a makapaspasar ti sintomas ti nasao a sakit ket posible nga agpatingga laeng ti dua a lawas.

Gapu iti dayta, imballaagna kadagiti nagannak a saan nga iruar dagiti annakda nga ubbing tapno maliklikan ti pananggun-od ti nasao a sakit ket insingasingna a rumbeng a makumpleto ti pertussis vaccination dagitoy nu nagpositibo dagitoy iti nasao a sakit.

Kabayatanna, dumanonen iti lima nga indibidual ti nagpositibo ti pertussis iti siudad ti Baguio kas maibasar metlaeng ti datos ti nasao nga opisina.

Nangatngato ti bilang nu idilig kadagiti napalabas a tawen a nakailista laeng ti maysa agingga dua a kaso idi tawen 2019 ken 2019.

Gapu iti dayta, impsigurado ni Doctor Celia Flor nga agtultuloy latta ti “close monitoring-da kadagiti nagpositibo tapno saanen nga agwaras ti nasao a sakit nangruna iti siudad ti Baguio.

Nagpalagip pay daytoy iti publiko nangruna kadagiti ubbing a saan a lipatan ti kadawyan nga ar-aramiden a kas ti panangugas ti ima, panagsuot ti facemask ken dadduma pay a preventive measures tapno maliklikan ti pananggun-od ti nagduduma a sakit.//Bombo Benjo Guzman