--Ads--

BAGUIO CITY – Mangipatungpal ti Middle Quezon Hill Elementary School ditoy Baguio City iti special class para kadagiti nagannak dagiti estudiante tapno masuruan dagitoy iti dayalekto nga Iloko.

Sigun ken ni Punong Barangay Edita Ibbara, posible a maipatungpal ti programa iti kabiitan a panawen wenno inton Enero.

Inlawlawagna a nairekomendar ti pannakaipatungpal ti special class gapu ta naobserbaran a saan nga epektibo ti pannakaisuro ti mother tongue partikular ti Iloko kadagiti ubbing a saan nga Ilokano wenno dagiti nagtaud iti sabali a lugar.

Kinuna ni Ibbara nga adu kadagiti nagannak sadiay Middle Quezon Hill ti marigatan a mangisuro iti Iloko kadagiti annakda nangruna ita a maipatpatungpal ti blending learning.

Kinuna pay ti kapitana a maaramat ti Barangay Hall dagitoy kas venue para iti panakaisayangkat ti panagklase dagiti nagannak.