--Ads--

BAGUIO CITY – Naideklara ti state of calamity iti munisipyo ti Calanasan sadiay probinsia ti Apayao idi kalman gapu iti epekto ti panagdalapos ti Bagyo a Quiel ken ti frontal system.

Inaprobaran ti Sangguniang Bayan ti resolusyon para iti panakaideklara ti State of Calamity iti lugarda gapu kadagiti insidente ti panagreggaay ti daga, panaglayos ken panagngato ti lebel ti danum kadagiti karayan nga intunda ti napigsa a bayakabak ti tudo sadiay.

Nailanad iti resolusyon a dakkel ti dadael iti sektor nga agrikultura, partikular dagiti mula a pagay gapu iti mapaspasaran dagitoy a saan a napintas a sasaaden ti panawen.

Nadadael metlaeng ti sumagmamano a kalsada ken rangtay gapu iti panagreggaay ti daga malaksid pay nga adu dagiti establisyemento a sinerrek ti layos.

Kabayatanna, imbilin metten ni Apayao Governor Eleanor Bulut-Begtang ti pre-emptive evacuation ken forced evacuation dagiti pamilya nga agnanaed kadagiti napepeggad a disso, partikular kadagiti flood ken landslide prone areas iti probinsia.

Nasuspindir pay ti serrek iti amin a tukad sadiay Apayao manipud iti alas tres ti malem idi Miyerkoles ken agpaut ti suspension agingga nga adda ti maipaulog a pammilin a mangwaswas iti daytoy.

Agtultuloy latta ti panagwanawan ti Provincial DRRM Council kadagiti high risk areas sadiay Apayao ken iti panakaibiahe dagiti relief goods paturong kadagiti apektado a munisipyo.

Pagan-annaden pay ti lokal a gobyerno ti Apayao dagiti umili tapnu awan ti madangran wenno mabiktima kadagitoy gapu iti mapaspasaranda a sasaaden ti panawen.