--Ads--

BAGUIO CITY – Maituloy ita nga aldaw ti search, rescue and retrieval operation para iti panakabiruk ti bagi ni Romy Balangen, 25-anyos, residente ti Todag, Tacadang, Kibungan, Benguet.

Daytoy ket kalpasan a nairamanda iti kabsatna a ni June Balangen, 20-anyos iti panagreggaay ti pagpagnaanda a paset ti talon sadiay idi malem ti Lunes, October 11.

Immuna metten a nabirukan ti bangkay ni June Balangen.

Inkari met ti mayor ti Kibungan a maituloy ti nasao nga operasyon agingga a mabirukan ti bagi ni Romy Balangen.

Kabayatanna, makidkiddaw met ti tulong ti publiko para iti pamilya dagiti biktima, nangruna iti mapukpukaw a ni Romy, no sadino, naamuan nga addaan daytoy ti asawa ken dua nga ubbing nga annak.

Naamuan nga iti agdama ket awan ti trabaho ti asawa ni Romy ken daytoy ti mangisakad iti dua nga annakda.

Kadagiti tarigagayda ti tumulong iti pamilya, mabalin nga ipaay ti tulong babaen iti GCash ni Rhea Balangen iti GCash Number: 0997- 641- 1601.

Mabalin pay ti gatas, diapers ken dadduma pay a tulong iti pagkasapulan ti pamilya.

Sigun kenni Ms. Khristine Molitas, saan pay a verified ti nasao nga account ni Rhea ngem mabalin latta a makaawat ti kwarta.