--Ads--

BAGUIO CITY – Napasaran ti nakaro a panaglayos kadagiti sumagmamano a lugar sadiay Apayao gapu iti bagyo a Neneng.

Iti interview ti Bombo Radyo, kinuna ni Joeffrey Boromeo, PDRRMO Apayao, nakaro a naapektaran ti Barangay Filomena ken Barangay Santa Elena iti municipyo ti Calanasan nu sadino nalayos dagiti babbalay sadiay.

Dinakamatna a nasurok tallo gasut walo pulo a pamilya manipud Barangay Filomena ken Barangay Santa Elena ti naapektaran iti nasao a panaglayos gapu iti napigsa a tudo.

Sigun pay iti opisyal, nabaraan dagiti water ways gapu iti petak a nagtaud iti bantay a rason iti nasao a panaglayos.

Innayon pay ni Boromeo a kaadoan kadagiti nalayos a balay ket dagiti asideg iti waig ken karayan nu sadino nadanon ti Apayao River ti critical water level isut gapuna a naiparit ti operasyon dagiti motorized ken non-motorizedboats.

Gapu iti daytoy, binalakadan ti ahensiya dagiti residente ti Pudtol, Santa Marcela, Luna ken daduma pay a barangay sadiay Apayao nga asideg iti karayan tapno agalerto ken saan nga agkalap dagitoy.

Sigun pay kenni Boromeo, agtultuloy ti koordinasyonda kadagiti barangay ken municipal level tapno maduktalan ti bilang dagiti apektado a pamilya.

Nangipaay metten ti DSWD ken dadduma pay nga ahensiya ti gobyerno ti food packs ken portable water kadagiti apektado a pamilya sadiay Calanasan, Apayao.