--Ads--
photo | La Trinidad Municipal Police Station

BAGUIO CITY – Pormal a nailukat para kadagiti local tourists wenno dagiti umili iti Baguio-La Trinidad-Itogon-Sablan-Tuba-Tublay wenno BLISTT Area ti 8,000 Bahong Sunflower Farm a masarakan sadiay Bahong, La Trinidad, Benguet.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Bahong Punong Barangay Belmer Elis a daytoy ket joint project ti lokal a gobyerno ti Bahong ken ti agtagikua iti nasao a sunflower farm a nakaimulaan ti dumanon 8,000 a pinuon ti sunflower.

Kinunana a napanunotda daytoy a wagas kas tulong iti panagrekober dagiti cut flower growers ti Bahong a nakaro a naapektaran iti pandemya kalpasan ti saan a panakailako dagiti mula dagitoy ken iti panakapabang-ar iti rikna ken panunot dagiti turista.

Dinakamatna nga inaprobaran ti IATF ti panakailukat ti nasao a baro a tourist site kalpasan a nakapasa iti inspeksion ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ken dagiti maseknan nga opisina ti gobyerno.

Maikalkalikagum met ti panagbayad dagiti lokal a turista iti P150 a pakairamanan ti para iti meryenda ken ti environmental fee.

Ipalpalagip met ni Kapitan Elis ti panagtulnog dagiti agturong iti nasao a sunflower farm iti minimum public health standards kas iti panagsuot ti face mask ken face shield ken panagsurot iti physical distancing.

– ni Bahong Punong Barangay Belmer Elis

Kabayatanna, impannakkelna a saan laeng a ti nasao a sunflower farm ti masarungkaran sadiay ngem ketdi, uray pay dagiti potted plants dagiti cut flower growers a mabalin metlaeng a magatang iti nababa a presyo.

Innayonna a panggepda pay nga ilukat manen ti siguden a masarsarungkaran sadiay a nalatak a view deck.

Sigun kenkuana, in-inot ti panangisublida kadagiti turista sadiay Bahong kas paset ti panagannad kontra iti COVID-19 kagiddan ti panagrekober ti ekonomiya nga inapektaran ti agdama a pandemya.

Al-allukoyenna met dagiti dadduma a cut flower growers iti probinsia ti Benguet tapnu ilukatda met dagiti pagmulaanda ti sabong para iti agri-tourism a dakkel a makatulong iti panagrekober dagitoy.