--Ads--

Naipaayan iti lisensya ti tallo a district health centers nga ag-operate kas birthing clinics ditoy Baguio City.

Karaman iti tallo a health center ket ti Pinsao, Atok Trail, ken Irisan health center.

Dagiti agdesisyon nga agipasngay kadagiti nasao a birthing clinic ket kasapulan nga agpakaammo umuna sakbay a madanon ti aldawda.

Para iti Irisan health center, kasapulan nga maipakaammo iti midwife, dua a lawas sakbay iti manamnama nga aldaw iti panagpasngay.

Maipaayan iti prioridad dagiti regular nga umumay agpa-check-up.

Maipaayan metlaeng iti serbisyo dagiti agipasngay iti maikadua a gundaway nga awan co-morbiditiesna, ken ti umuna nga anak ket naispasngay babaen iti normal delivery.

Kasapulan nga itugota dagiti nagduduma a banbanag kas iti lupot, danum, ken makan, nga aramaten iti maladaga ket iti ina.

Naipaayan dagiti nagpasngay kadagiti birthing clinic iti complete package manipud pre-natal check-up agingga postpartum care karaman ti umuna nga bakuna kas BCG ken Hepatitis B, ken newborn screening kas maikoordinar kadagiti dadduma a clinic nga addan kits.

Sigun kenni City Health Services Office Maternal Neonatal Child Nutrition Coordinator Medical Officer IV Dr. Maria Alice Torres, araramidendan ti kabaelanda tapno maipaayan metlaeng iti lisensya nga ag-operate dagiti dadduma pay a health clinic.

Ti Pinsao health facility ket adda iti sidong ni Dr. Elvira Belingon bayat nga idadauloan met ni Dr. Kea Basbasan ti Atok Trail, ken ni Dr. Vanessa Fagcangan ti Irisan health facility.