--Ads--

Sinuportaran ti maysa a manmanday linteg ti tarigagay ti Department of the Interior and Local Government(DILG) nga iraman dagiti babbai nga agserbi kas barangay tanod wenno public safety officers.

Sigun kenni Department of the Interior and Local Government(DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr., daytoy ket kas panangitandudo iti gender equality,ken women empowerment.

Innayonna a ti panangrecruit kadagiti agserbi kas tanod ti barangay ket masapol a saan a discriminatory nu maipapan iti gender wenno sexuality dagiti agboluntaryo.

Kinuna met ni sigud nga Interior Assistant Secretary Brian Raymund Yamsuan a dagiti pakaseknan nga adda ti pakainaigann iti panang-abuso kadagiti babbai ken uubbing ket mas maimanihar dagiti babbai a tanod.