--Ads--

BAGUIO CITY – Pinaneknekan ti maysa a taxi driver ditoy siudad ti Baguio a saan a lapped ti kinarigat ti biag tapnu mangipakita ti kinaimbag iti pada a tao.

Insubli ni Bong Balisong ti natnag a P60,000 iti uneg ti taxi daytoy babaen iti pasaherona a ni Retired Police Master sergeant Mark Madalang.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo-Baguio kenni Balisong, kinunana a dagusna nga impablaak iti social media idi nakitana ti nasao a kuarta.

– timek ni Bong Balisong, maysa a taxi driver ditoy siudad ti Baguio

Kalpasan a nakita daytoy ni Madalang ket nagtulagda nga agkitada ti estasyon ti Bombo Radyo.

Sigun kenni Madalang, nagdesisyonda nga agsabat ditoy estasyon ti Bombo Radyo tapnu maibinglayda kadagiti listeners ti kinapudno nga impakita ni Balisong.

– timek ni retired PMSgt. Mark Madarang, pasahero a nakatnag iti kwarta

Kabayatanna, innayon pay ni Balisong a saanna a pinag-interesan ti kuarta gaputa ammo-na a kasapulan daytoy ti makinbagi.

Dinakamatna pay nga adda konsensiyana ken saanna a kabaelan a pakanen ti pamilyana manipod ti kuarta a saanna a nagrigatan.