--Ads--

BAGUIO CITY – Mamati ti presidente ti Brave Combat Federation a dakkel ti maaramidan ni Team Lakay Fighter Stephen ‘The Sniper’ Loman para iti lubong ti Mixed Martial Arts (MMA).

Agtalek ni Brave Combat Federation president Mohammed Shahid a mangipaay ni Loman iti sabali a level iti MMA ditoy Pilipinas.

Kinuna pay ni Shahid nga agtultuloy a pampaneknekan ni Loman a maysa daytoy a kampeon.

Inawaganna ni Loman kas “biggest combat athlete” ditoy Pilipinas a pada ni fighting Senator Manny Pacquiao.

Maibilbilang ni Loman kas longest-reigning champion iti Team Lakay iti international stage ken addaan daytoy iti MMA record a 14-2.

Nangabak daytoy iti Brave CF bantamweight title kontra ken ni Gurdarshan Mangat babaen iti first-round technical knockout idi 2017.

Innayon ni Shahid a makapaliday a panunoten gapu ta manmano laeng dagiti Pilipino a makaam-ammo ken ni Loman.

Nupay kasta, kinunana a maibilang ni Loman kas maysa a hero wenno banuar gapu ta maysa daytoy a fighter a maipannakkel ti Pilipinas.

Karaman ni Loman kadagiti Filipino fighter a posible a lumaban iti kaunaan nga event ti Brave CF sadiay Sochi, Russia inton January 16, 2021.