--Ads--

Ad-adda pay a limamiis ti temperatura ditoy siudad ti Baguio.

Nailista ditoy siudad ti Baguio ken sumagmamano a lugar iti probinsia ti Benguet ti 9.2 degrees celsius a kalamiisan a temperatura itay agsapa.

Nababbaba daytoy manipod iti 9.6 degrees celsius a nailista a kalamiisan a temperatura ditoy siudad idi kalman.
Sigun iti PAGASA-Baguio, posible pay a bumababa ti temperatura iti Baguio City ken probinsia ti Benguet kadagiti sumarsaruno nga aldaw.

Kabayatanna, nababbaba pat ti temperaturang iti Mount Pulag sa Kabayan, Benguet; Mt. Sto Tomas sa Tuba, Benguet ken iti nalawa a paset ti Atok, Benguet.

Nupay kasta, agtultuloy met laeng ti balakad ti Department of Health kadagiti residente ken turista iti pagnagbado dagitoy iti napupuskor a kawes tapnu maliklikan ti sakit gapu iti nalam-ek a klima ditoy lokalidad.